Chương trình phát triển liên hợp quốc – UNDP là gì ?

Bạn đang thắc mắc không biết UNDP là gì cũng như của tổ chức nào, được thành lập nhằm mục đích gì?

UNDP là gì?

UNDP là gì luôn là câu hỏi của nhiều người? Thực chất UNDP được biết đến là tên viết tắt của chương trình phát triển Liên hiệp quốc, có trụ sở chính tại thành phố New York.

UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt trên 160 nước với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động cho sự đổi mới, cũng như là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chi phí hoạt động của UNDP được bảo trợ thông qua các khoản viện trợ không bắt buộc từ các tổ chức trên thế giới, cá nhân.

Lịch sử ra đời của UNDP là gì?

UNDP được thành lập vào ngày 22/11/1965, là sự hợp nhất của chương trình mở rộng hỗ trợ kỹ thuật EPTA và quỹ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc.

Sự hợp  nhất nhằm tránh trùng lặp hoạt động của EPTA hỗ trợ các khía cạnh kinh tế, chính trị của các nước kém phát triển, trong khi đó đặc biệt chỉ để mở rộng phạm vi hỗ trợ kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc. Năm 1971, UNDP tích hợp đầy đủ của cả 2 tổ chức này.

1995, văn phòng dịch vụ dự án của Liên Hiệp Quốc tách ra thành một tổ chức dịch vụ độc lập với UNDP.

UNDP hoạt động như thế nào?

UNDP là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và ECOSOC, Đại hội đồng quyết định các vấn đề chính sách lớn, ECOSOC xác định các nguyên tắc, quy chế hoạt động. Người đứng đầu UNDP được gọi là Tổng giám đốc, do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm.

Cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng chấp hành, gồm 36 nước thành viên phân bổ theo khu vực địa lý, có nhiệm kỳ 3 năm. Hội đồng chấp hành là cơ quan tối cao xem xét,phê duyệt các chương trình viện trợ cho các nước, khu vực và kiến nghị chính sách và phương hướng hoạt động của mình lên ECOSOC.

Mục đích hoạt động của UNDP là gì?

Giúp đỡ các quốc gia nhằm đạt được mục tiêu, phát triển con người bền vững, bằng cách hỗ trợ các quốc gia xây dựng năng lực trong việc thiết kế, thực hiện các chương trình nhằm xóa bỏ đói nghèo, tạo công ăn việc làm, và tìm phương cách mưu cầu sự sống bền vững. Nâng cao địa vị phụ nữ, bảo vệ và tái tạo môi trường.

Khuyến khích nâng cao sự tự chủ của các nước đang phát triển, đối với năng lực quản lý, kỹ thuật, hành chính và những nghiên cứu cần thiết để xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển của các nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *