Chương trình môi trường liên hợp quốc – UNEP là gì

Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên báo động, và mọi người cùng chung tay để góp một phần công sức nhỏ bé của mình nhằm mang đến môi trường sống trong sạch. Trong đó có một tổ chức được ra đời nhằm hoạt động bảo vệ môi trường, và bạn rất muốn biết UNEP là gì?

UNEP là gì?

Nhiều bạn rất muốn biết UNEP là gì? Thực chất UNEP là một chương trình môi trường Liên hợp quốc, được viết tắt là UNEP, một cơ quan của Liên hiệp quốc điều phối các hoạt động môi trường, hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thực hiện chính sách, và các cách làm hợp lý về môi trường.

UNEP là gì?

UNEP được thành lập vào ngày 15/12/1972 theo nghị quyết 1997 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, và vào ngày 05/06 hàng năm là Ngày môi trường thế giới.

Tôn chỉ của UNEP là gì?

UNEP là tổ chức duy nhất của Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích đưa ra những đường lối có tính chỉ đạo, các chương trình hành động toàn cầu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống mà không gây tổn hại cho thế hệ tương lai.

Đóng vai trò xúc tác, điều phối,cung cấp tư vấn kỹ thuật, pháp lý,cơ cấu tổ chức cho các chính phủ đề nâng cao về khả năng xây dựng thể chế, các sáng kiến phát triển bền vững.

Cơ cấu tổ chức UNEP là gì

Về cơ cấu tổ chức của UNEP gồm có:

  • Hội đồng quản trị gồm 58 nước thành viên, với nhiệm kỳ 3 năm do Đại hội đồng liên hợp quốc bầu theo phân vùng địa lý. Hội đồng quản trị họp mỗi năm 1 lần, nhằm mục đích kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, và đưa ra các chương trình hoạt động có tính chất chiến lược toàn cầu trong lĩnh vực môi trường.
  • Ban thư ký: Đứng đầu ban thư ký là Giám đốc chấp hành, do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra, với nhiệm kỳ 5 năm 1 lần.
  • Ban điều phối về môi trường: Bao gồm những người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, do giám đốc chấp hành UNEP làm chủ tịch. Qua ban điều phối, UNEP là tổ chức duy nhất của Liên hiệp quốc thực hiện được các vai trò phối hợp, xúc tác trong lĩnh vực môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *